Globasa Wiki
Advertisement

La kolorblinda birdo

Kolormo okomar piu


Ekzistas specio de birdo kiu tre ŝatas bluajn aferojn. Tiuj birdoj tre ŝatas meti bluajn aferojn en sia nesto kaj en la apuda ĝardeno. Ju pli ĝardeno estas dekorita per bluaĵoj, des pli ĝi estas alloga por birdaj partneroj.

Hay jongo fe piu hu da multi suki blue xeyu. Den piu multi suki na plasi blue xeyu in sesu ogar ji in jali jarden. Fol maxmo ki jarden is dekorado har bluexey, to maxmo is magnetopul fol piuli tonyen.


Sed unu el la birdoj estas kolorblinda. Ri ne vidas diferencon inter bluaj kaj flavaj aferoj. Por ri, blua floro kaj flava folio havas la saman koloron. Rezulte, ri senkonscie kolektas aferojn de ambaŭ koloroj.

Mas un te of piu is kolormo okomar. Te no oko aloya intre blue ji jalo xeyu. Fol te, blue flura ji jalo dahun hare sama kolor. Fe resulta, te ixikal toncudu xeyu fe moydua kolor.


La aliaj birdoj ŝatas ridi pri tiu nenormala birdo. "Rigardu, ri denove elektis malĝustan koloron!" "Ria ĝardeno estas tiom malbela!" "Ri neniam trovos koramikon."

Moy alo piu suki na haha tem den nennormapul piu. "Am oko, te le ripul seleti gale kolor!" "Tesu jarden is daydenmo colo!" "Te xa nilwatu ewreka lubiyen."


Unue, tiuj mokoj ĝenas la kolorblindan birdon. Sed post iom da tempo, ri ignoras ilin. "Laŭ mi, miaj aferoj estas bluaj." "Miaj aferoj estas malbelaj laŭ ili, sed ili estas belaj laŭ mi."

Fe xoru, den coxo lawfen kolormo okomar piu. Mas xafe watumon, te posjui oto. "Fol mi, misu xeyu is blue. Misu xeyu is colo fol ete, mas oto is meli fol mi."


La aliaj birdoj rimarkas ke la kolorblinda birdo ignoras ilin. Moki rin ne plu estas amuze ĉar ri ne reagas. Do ili ĉesas ĝeni. Ili denove iras serĉi bluajn aferojn por sia propra nesto.

Alo piu xorjui ki kolormo okomar piu posjui ete. Na coxo te no haji is amusane koski te no ruaksyon. Fe folo, ete esto na lawfen. Ete ripul idi na xerca blue xeyu tas sesu suli ogar.


Ekzistas malmultaj bluaj aferoj, sed multaj birdoj kiuj volas ilin. Birdoj ofte devas batali por bluaĵoj. Ofte okazas, ke birdo ŝtelas la aferojn de alia birdo. Tio senĉese kreas konfliktojn.

Hay xosu blue xeyu, mas hay multi piu hu da wole oto. Piu pinpan musi na jento cel bluexey. Pinpan okur ki piu cori xeyu de alo piu. Dento finikal okurgi posarmoni.


La kolorblinda birdo ne partoprenas tiujn konfliktojn. Ri trankvile laboras por sia propra ĝardeno, kiun li dekoras laŭ sia propra gusto. Al sia ĝardeno, ri aldonas multajn belajn ŝtonojn kaj nuksojn, kiujn la aliaj birdoj ignoras.

Kolormo okomar piu no rol in den posarmoni. Te trankwilo ergo tas sesu suli jarden hu te dekora da fol sesu suli suki. Tas sesu jarden, te maxusgi multi meli petra ji jozi hu alo piu posjui da.


Iutage, vizitanta birdo (VB) surteriĝas en la ĝardeno de la kolorblinda birdo (KB).

Ban dina, visitane piu (VP) geocu in jarden de kolormo okomar piu (KOP).


VB: "Vi havas la plej belan ĝardenon el ĉiuj, kiujn mi vidis!"

VP: "Yu hare maxim meli jarden of moyto hu mi le oko da!"


La kolorblinda birdo estas surprizata. Estas la unua fojo ke iu diras tion al ri.

Kolormo okomar piu is surprisado. Dento is unyum mara ki bante loga to tas te.


KB: "Dankon. Sed kial vi ŝatas mian ĝardenon?"

KOP: "Xukra. Mas yu suki misu jarden keseba?"


VB: "Ĝi estas tre granda kaj flava. Mi ŝatas la flavan koloron."

VP: "To is daymo dayo ji jalo. Mi suki jalo kolor."


KB: "Ho, mi pensas ke mia ĝardeno estas blua."

KOP: "O, mi fikir ki misu jarden is blue."


VB: "Haha, vi estas amuza. Flava kaj blua estas sinonimoj! Tiuj du vortoj signifas la saman aferon!"

VP: "Ha ha, yu is amusane. Jalo ji blue is samamenaxi! Den dua lexi mena sama xeyu!"


Fakte, ankaŭ la vizitanta birdo estas kolorblinda!

Fe fato, pia visitane piu is kolormo okomar!

Advertisement